Građevinsko zemljište Umag

Građevinsko zemljište Umag 1
Građevinsko zemljište Umag 2
Građevinsko zemljište Umag 1 Građevinsko zemljište Umag 2

Preuzmite expose

480.800 €
3.606.000 Kn

OPIS NEKRETNINE

PARCELA OD 6010 m2 NALAZI SE U UNGARIJI, PREDGRAĐE UMAGA.
PARCELA GRANIČI SA ŽUPANIJSKOM CESTOM UMAG-PLOVANIJA I SA INDUSTRISKOM ZONOM UMAGA.
MOGUĆNOSTI:
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA UMAGA –pročišćen tekst-SLUŽBENE NOVINE GRADA UMAGA, BROJ 8 STRANA 303, TOČKA 1.25, DAJE MOGUĆNOST IZGRADNJE FARME TOVILIŠTA, VINOGRADARSKO-VINARSKIH I VOĆARSKIH POGONA I SLIČNIH GRAĐEVINA,TE POSTAVLJANJE STAKLENIKA I PLASTENIKA, KAO I PRATEĆIH UREĐAJA, NAPRAVA I SLIČNO, A SVE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI. NA OVIM PODRUČJIMA MOGU SE GRADITI I SVE POTREBNE PROMETNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE INFRA STRUKTURE.
SLUŽBENE NOVINE GRADA UMAGA, BROJ 8 STRANA 336, TOČKA 5.13, DAJE MOGUĆNOST GRADNJE PRATEĆIH GRAĐEVINA VEZANIH ZA JAVNE CESTE, BENZINSKE CRPKE S PRATEĆIM SERVISOM I DRUGE GRAĐEVINE VEZANE ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNICIMA I VOZILIMA.
KORACI :
ZATRAŽITI CESTOVNE UVJETE-LOKACIJSKU DOZVOLU- OD ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE, ISTARSKE ŽUPANIJE, NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž 5003
ZA TO JE POTREBAN IDEJNI PROJEKT I POSEBNA GEODETSKA PODLOGA ZA PARCELU.(Posebna geodetska podloga je napravljena).
TADA GRAD UMAG DAJE IZJAŠNJENJE UVIDOM U IDEJNI PROJEKT I LOKACIJSKU DOZVOLU. 

PREPORUČUJEMO

KONTAKTIRAJTE AGENTA