PUNTA UMAG-POGLED NA MORE I BLIZINA MORA

PUNTA UMAG-POGLED NA MORE I BLIZINA MORA 1
PUNTA UMAG-POGLED NA MORE I BLIZINA MORA 1

OPIS PROJEKTA

TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE
Građevina: Višestambena zgrada „P+2“,sa 6 stambenih jedinica
Lokacija: Umag-Punta,ulica Ernesta Škrinjara 5
Građevinska dozvola :ID P20151217-1539874-Z01/ - 06.06.2017
Elektro priključak : na javnu elektrodistribucijsku mrežu
Dovod vode : priključak na javnu vodovodnu mrežu
Odvod fekalne vode : gravitacijski-priključkom na postojedu kanalizacijsku mrežu
Odvod oborinske vode : upuštanjem u teren u upojni bunar
Glavni ulaz nalazi se na zapadnom pročelju građevine. Vertikalna komunikacija je ostvarena
unutarnjim dvokrakim stepeništem. Stanovi su raspoređeni po dva stana u prizemlju, na prvom i
drugom katu. Na sjevernom dijelu zgrade su tri identična stana sa dnevnim boravkom, kuhinjom sa
blagovaonicom, tri spavade sobe, kupaonicom,WC-om i terasom. Na južnom dijelu zgrade su također
tri identična stana sa dnevnim boravkom, kuhinjom sa blagovaonicom, dvije spavade sobe,
kupaonicom i terasom. Stanovima u prizemlju su pridružen vrtovi.Stanovima na prvom i drugom katu
su pridružena spremišta koja se nalaze na glavnom stubištu zgrade.Parkiranje bicikla je predviđeno
na zatvorenom dijelu dvorišta na istočnoj strani. Parkiranje osobnih automobila riješeno je
formiranjem parkirnog prostora unutar parcele s neposrednim kolnim pristupom s postojedeg
pristupnog puta, na zapadnoj strani parcele. Ukupno je predviđeno 8 parking mjesta širine 270cm.
OBLIKOVANJE GRAĐEVINE
Građevina je slobodnostojeda visine tri nadzemne etaže sa ravnim krovom. Horizontalni i vertikalni
gabariti građevine, oblikovanje fasade i krovišta, te upotrebljeni građevinski materijali usklađeni su sa
zahtjevima arhitekture kraja, okolnim građevinama i naseljem kao cjelinom. Fasada se predviđa u
svijetlom tonu. Vanjska stolarija se izvodi iz termoizoliranih alu-plast profila sa trostrukim IZO Low E
staklenim ispunama, koji zadovoljavaju proračunate koeficijente u Projektu racionalne upotrebe
energije i toplinske zaštite.
KONSTRUKTIVNI SUSTAV
Konstruktivni sustav stambene građevine je koncipiran kao klasična struktura sastavljena iz armirano
betonskih trakastih temelja, te AB elemenata/greda,nadvoja,horizontalnih i vertikalnih serklaža/.
Sustav temelja, nosivih zidova, te stropne konstrukcije je jedinstven sklop, čije su dimenzije, pozicije i
armature definirane statičkim proračunom. Vanjski i unutarnji nosivi zidovi su debljine d= 25 cm,
Stropna konstrukcija je monolitna armirano-betonska ploča deb. 18 cm. Krovna konstrukcija je
takođe armirano-betonska, sa termo i hidroizolacijskim slojevima na površini ravnog neprohodnog
krova.
ZAVRŠNE OBRADE – ZIDOVI, PODOVI
Zidovi građevine de se ožbukati i završno obraditi disperzivnim bojama nanesenim na prethodno
pripremljenu podlogu. U sanitarnim prostorijama zidovi se oblažu zidnim keramičkim pločicama.
Završna obrada poda ovisi o namjeni svakog pojedinog prostora/podne keramičke pločice, parket-sve
višeg cjenovnog razreda/. Pregradni zidovi se zidaju opečnim blokovima d=10cm.Svijetla visina/od
gotovog poda do stropa/ je 260 cm.Fasadni zidovi građevine termički se izoliraju prema pravilima
"etics" sustava sa izolacijskim pločama od Knauf Insulation FKD-N Thermal debljine 10cm. Sve
toplinske karakteristike vanjske ovojnice zgrade potvrđene su kroz Projekt racionalne upotrebe
energije i toplinske zaštite te kroz Elaborat zaštite od buke.
VRATA I PROZORI
Vanjska stolarija se izvodi iz termoizoliranih alu-plast profila sa trostrukim IZO Low E staklenim
ispunama, koji zadovoljavaju proračunate koeficijente u Projektu racionalne upotrebe energije i
toplinske zaštite. Za dodatnu zaštitu od sunca predviđaju se aluminijske roletne. Ulazna vrata u
stanove su protivpožarna i protivprovalna.Unutarnja vrata su tipska, drvena, farbana i lakirana.
INSTALACIJE
Grijanje stambene građevine de biti lokalno:
-u svakom stanu je ugrađen dimnjak za kamin na tvrda goriva,
-također je ugrađena pripremna instalacija za etažno centralno grijanje na električnu energiju
-Grijanje i hlađenje stanova provodit de se klima uređajima –inverterima sa 2-3 zidne unutarnje
jedinice po stanovima i vanjskom jedinicom na krovu zgrade,
-Za grijanje kupaonica se ugrađuje električno podno grijanje sa termostatskim regulatorom i zidnim
cjevastim kupaonskim uljnim radijatorom,
-Grijanje tople vode se izvodi električnim bojlerom renomiranog proizvođača modernog oblika
-Priključci za perilicu rublja i perilicu posuđa
- Ventiliranje prostorija se osigurava prirodnom ventilacijom putem prozora, te ventilacijskim
kanalima u zidovima za ventiliranje kupaonica ventilatorima i kuhinjskih napa,
-Sve instalacije/elektro instalacije glavnog razvoda snage i rasvjete, gromobranske, antenske,
komunikacijske i instalacije interfona su urađene u skladu sa važedim tehničkim propisima i
standardima.
SANITARNA OPREMA
Sanitarna oprema je visoke kvalitete renomiranih proizvođača/armature,umivaonik,tuš kada,wc
školjka sa ugradbenim vodokotlidem

KONTAKTIRAJTE AGENTA